Myyntiehdot

ELAST OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT

 

YLEISTÄ

Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan, ellei toisin ole sovittu, kaikkiin kauppoihin, joissa ELAST OY on tavaran myyjä.

Pienlaskutuslisä

Myyjän laskuista, joiden loppusumma on alle 40 euroa netto, peritään pienlaskutuskuluna ja käsittelymaksuna yhteensä 15 euroa. Muutoin veloitamme käsittelymaksun per lasku  ja se on 7 euroa (alv 0 %).

KAUPAN PÄÄTTÄMINEN

Tarjoukset ja myyntiehdot

Myyjän tarjoukset ovat voimassa tarjouksissa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, se on 30 päivää. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle. Kaikki myyntiehdot voidaan irtisanoa päättymään 30 päivää irtisanomisen jälkeen.

Tilaus

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen ilman muutoksia ja/tai varauksia. Muussa kuin tarjouspohjaisessa kaupassa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen ja toimittanut tavaran.

MYYJÄN VELVOLLISUUDET

Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:

a) sopimuksen solmimispäivästä

b) viranomaisen lupaa edellyttävissä
kaupoissalupailmoituksensaapumisestamyyjälle

c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta

d) ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta.

Toimitusehtolausekkeet

Mikäli tavara on myyty FOB-, CIF-, DDU- tai muilla vastaavilla ehdoilla, noudatetaan kulloinkin voimassa olevia INCOTERMS-toimituslausekkeita. Kotimaan kaupassa käytetään FINNTERMS 2001 –toimitusehtoja. Mikäli muuta ei ole sovittu, toimitusehto on FCA Pirkkala Kurikantie 12.

Tuotteen virheellisyystakuu

Mahdollisesta takuusta sovitaan aina tuotekohtaisesti erikseen.

Vakuutus

Mahdollisista vakuutuksista sovitaan aina tapauskohtaisesti erikseen.

Tavaran ominaisuudet

Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän antamien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta. Mikäli tavarassa on virhe, myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia uutta toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alun perin sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta. Jos tavaran virhe johtuu myyjän tuottamuksesta, ostajalla on oikeus korvaukseen niistä osoittamistaan välittömistä vahingoista, jotka hän kärsii tavaran virheen vuoksi. Vahingonkorvauksen enimmäismäärä on tuotteen/tuote-erän veroton hinta.

Viivästys

Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Mikäli ostaja ei seitsemän (7) arkipäivän kuluessa ilmoituksen saatuaan reklamoi myyjän ilmoittamasta uudesta toimitusajasta, ei ostajalla ole oikeutta sopimuksen purkamiseen kohdan 5. nojalla. Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

Mikäli toimitus on ennakkoon kirjallisesti sovittu jaettavaksi selkeän kokonaisuuden muodostaviin tai tavaralajikohtaisesti yksilöityihin ja aikataulutettuihin toimituseriin, myyjä maksaa viivästyssakkoa toimituserän viivästyessä. Vaatimus viivästyssakosta tulee esittää seitsemän (7) arkipäivän kuluessa tavaran tosiasiallisesta toimitus- tai vastaanottopäivästä. Vahingonkorvaus on 0,5 % myöhästyneen toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 7,5 %:iin myöhästyneen tavaran arvosta.

Välillinen vahinko

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen viivästyksestä tai virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

 

OSTAJAN VELVOLLISUUDET

Kauppahinnan suorittaminen

Mikäli maksuajasta ei ole muuta sovittu, on se neljätoista (14) pv netto. Maksuaika lasketaan toimituspäivästä. Noudoissa maksuaika alkaa pyydetystä noutopäivästä. Mikäli lasku joltain osin on virheellinen, se on virheettömältä osaltaan kuitenkin maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli yksikin laskuista on erääntynyt ja jäänyt maksamatta, kaikki laskut myyjältä ostajalle erääntyvät heti maksettaviksi laskuihin merkityistä eräpäivistä huolimatta, jos myyjä niin kirjallisesti vaatii. Myös tapauksissa, joissa hinta ja toimitus suorissa tehdastoimituksissa on sovittu suoraan asiakkaan ja myyjän tavarantoimittajan välillä, asiakkaan on maksettava lasku tämän sopimuksen mukaisesti, vaikka toimitus riitaantuisi.

Kauppahinnan tarkistaminen

Myyjä pidättää itselleen oikeuden hintojen tarkistamiseen sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli valuuttakurssit, jotka välittömästi vaikuttavat tuontihintoihin, arvonlisävero, tuontimaksut tai muut tavaran toimittajasta riippumattomat maksut, verot tai veronluontoiset maksut muuttuvat ennen toimituspäivää.

Jollei valuuttakurssia ole myyjän tarjouksessa tai myyjän tilausvahvistuksessa mainittu, hinta perustuu osapuolten kesken sovittuun valuuttaan ja tarjouksen päiväyspäivänä voimassa olleeseen Suomen Pankin vahvistamaan viralliseen myyntikurssiin. Jos tämä kurssi muuttuu, myyjällä on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota ei ole kirjattu maksetuksi myyjän tilille vähintään yhtä (1) arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit myyvät ulkomaan valuuttaa. Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän jälkeen eikä kauppahintaa ole tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta kuitenkin vähintään erääntymispäivän kurssin mukaan.

Viivästyskorko ja perintäkulut

Maksun viivästyessä viivästysajalta peritään kuudentoista (16) prosentin viivästyskorko. Myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

Vakuudet

Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. Myyjä on tähän oikeutettu myös silloin, kun erääntynyt kauppahinnan osa on jäänyt maksamatta. Ostajalla ei ole oikeutta esittää tästä viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia.

Vastaanotto- ja käyttötarkastus

Ostajan tai tämän edustajan on tavaraa vastaanottaessaan todettava, että toimitus on lähetysluettelon mukainen ja tarkastettava, että se on ulkopuolisesti vahingoittumaton. Kuljetusvahingosta tai kollien puuttumisesta, joka havaitaan tavaraa vastaanotettaessa, on ilmoitettava välittömästi rahdinkuljettajalle ja puutteesta on tehtävä merkintä rahtikirjaan.

Osatoimitukset ja tilatut kokonaismäärät

Mikäli myyjä ja ostaja eivät ole erikseen sopineet osatoimituksista ja kokonaistilauksen laskuttamisesta erissä (osatoimitus) on ostaja velvollinen maksamaan ja myyjä oikeutettu laskuttamaan koko tilauksen arvon ensimmäisen toimituksen yhteydessä.

Pakkaukset

Tavaran pakkaukset, kuten lavatja suojauskustannukset veloitetaan ostajalta tehtaan tariffien mukaisesti.

Rahdit

Rahdit veloitetaan erillisten rahtiveloitusperusteiden mukaisesti, mikäli tilaus toimitetaan myyjän rahtisopimuksella.

Tavaran palautukset

Tavaran palautus tai vaihto-oikeudesta on sovittava etukäteen. Tavarapalautuksen hyväksymisen ehtona on, että tavara pakkauksineen on täysin virheetön ja palautettu rahtivapaasti toimittajan varastolle.

Reklamaatio

Jos toimitettu tavara on joltakin osin virheellinen tai lähetys puutteellinen, ostajan tulee ilmoittaa kirjallisesti virheestä myyjälle seitsemän (7) arkipäivän kuluessa tavaran vastaanottopäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta. Mikäli toimituksen yksityiskohdista (hinta, toimitusaika, tavaran laatu ja ominaisuudet) on sovittu asiakkaan ja tavaranvalmistajan kanssa suoraan, reklamaatio tulee kohdistaa tavaranvalmistajalle. Sopimuksen riitautuessa ostaja on velvollinen maksamaan erääntyneet maksut myyjälle ajallaan.

Toimitusmäärä ja laatu

Toimituksen määrää tai laatua koskeva reklamaatio on tehtävä kirjallisesti 7 päivän kuluessa toimituspäivästä. Reklamaation syy on yksilöitävä. Osapuolet sopivat keskenään toimenpiteistä, joihin reklamaatio mahdollisesti antaa aihetta.

Toimitettaessa tilaajan painatuksella, logolla tai muulla tilaajakohtaisella yksilöinnillä merkittyjä tuotteita, esimerkiksi muovisaumaus- tai pakkaustuotteita, saadaan sovittu toimitusmäärä alittaa tai ylittää enintään 10 prosentilla, ilman että toimitusta pidetään sopimuksen vastaisena. Lasku oikaistaan vastaamaan todellista toimitusmäärää.

 

MYYJÄN VELVOLLISUUDET

Toimittajan vastuu koskee vain virheitä, jotka syntyvät sopimuksen edellyttämissä työolosuhteissa ja tuotetta oikein käytettäessä. Se ei koske virheitä, jotka johtuvat tilaajan määräämästä rakenteesta tai materiaalista, tilaajan suorittamasta puutteellisesta huollosta, väärästä asennuksesta tai korjauksesta tai ilman toimittajan kirjallista lupaa tehdystä muutoksesta tai tuotteen normaalista kulumisesta tai huononemisesta.

Toimittaja ei korvaa virheellisten tuotteiden tai kappaleiden hylkäämisen tai lajittelun tilaajalle aiheuttamia kustannuksia.

Protokappaleet

Mikäli erikseen on sovittu myyjä valmistaa erillistä korvausta vastaan tuotteesta proto- eli mallikappaleen tai kappaleita. Protokappale, joka ostajan tulee kirjallisesti hyväksyä, on valmistettavan tilauksen mukainen lopullinen tuote. Ostajalla ei ole oikeutta purkaa kauppaa, perua tilausta tai muuttaa tilattuja määriä kun myyjä on vahvistanut asiakkaan hyväksymän protokappaleen mukaisen tilauksen. Mikäli myyjä joutuu keskeyttämään asiakkaan hyväksymän protokappaleen mukaisen tilauksen tuotannon syystä, joka johtuu ostajasta, on myyjä oikeutettu laskuttamaan ja ostaja velvollinen maksamaan kaikki ne todelliset kustannukset, jotka myyjälle ovat syntyneet ennen tuotannon keskeytystä. Edellä mainittujen todellisten kustannusten lisäksi myyjä on oikeutettu veloittamaan ostajalta ns. menetettynä katteenaan 30 % em. kustannuksista.

 

SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan seitsemän (7) arkipäivän kuluessa tavaran vastaanottopäivästä tekemän kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, ostajalla on oikeus purkaa sopimus. Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, ostaja saa purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle kaupan purkamisesta aiheutuvia mahdollisia välillisiä kustannuksia.

Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahinnan maksu viivästyy oleellisesti eräpäivästään eikä tämä johdu myyjästä, myyjällä on oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti.

Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla.

Ylivoimainen este

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä ei ole näissä tapauksissa velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta välillistä tai välitöntä vahinkoa ja myyjällä on näissä tapauksissa myös oikeus purkaa sopimus.

 

OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei erikseen ole toisin sovittu.

 

ILMOITUKSET

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.

 

TUOTEVASTUU

Toimittajan vastuu toimitetun tuotteen henkilölle tai yksityiselle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta on voimassaolevan tuotevastuulain mukainen. Osapuolten tulee huolehtia tuotevastuun vakuuttamisesta.

 

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Ellei toisin ole sovittu, myyjän ja ostajan väliset erimielisyydet ratkaistaan myyjän kotipaikan alioikeudessa.